• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  19.09.2017.

   

  Sudsku vlast u Republici Srpskoj vrše sudovi opšte i posebne nadležnosti.

  Okružni privredni sud u Prijedoru je sud posebne nadležnosti.

  Odredbom člana 33. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 37/12 i 44/15) propisana je stvarna nadležnost okružnih privrednih sudova. U skladu sa navedenom odredbom, Okružni privredni sud u Prijedoru je stvarno nadležan da u prvom stepenu odlučuje:

  • u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja,
  • u sporovima koji nastanu u primjeni Zakona o privrednim društvima ili bilo kojeg drugog propisa koji se odnosi na organizaciju i status privrednih društava, rješavanje sporova nastalih između članova privrednog društva međusobno, te između članova društva i privrednog društva, a tiču se položaja članova u privrednom društvu, upravljanja privrednim društvom i vođenja poslova koji proizlaze iz njihovog položaja u društvu,
  • u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na unutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika,
  • u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika,
  • u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine,
  • u sporovima nastalim povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum,
  • u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sprovođenja postupka stečaja i likvidacije,
  • u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar,
  • o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim izvršnim sudskim odlukama privrednih sudova,
  • o sprovođenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica ili fizička lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika ili u drugom svojstvu obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica,
  • o određivanju mjera obezbjeđenja,
  • o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti,
  • o obavljanju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti,
  • o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem i
  • o obavljanju drugih poslova uređenih zakonom.

  Odredbom člana 29. tačka đ) Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 37/12 i 44/15) propisano je da Okružni privredni sud u Prijedoru obuhvata područje koje pokriva Okružni sud u Prijedoru.

  Okružni privredni sud u Prijedoru je mjesno nadležan za područje grada Prijedor, opštine Oštra Luka, opštine Kozarska Dubica, opštine Novi Grad, opštine Kostajnica i opštine Krupa na Uni.

  681 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1