• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse


  U postupcima pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru sudska taksa se plaća u skladu sa odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 49/09, 67/13), kao i taksenih tarifa koje su njegov sastavni dio.
  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudom.
  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno platiti lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.
  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da uplati tužilac,odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko sudskim poravnanjem nije drugačije određeno.
  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.
  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i sl.) obavezno se dostavlja i dokaz o uplaćenoj taksi.
  Sudske takse na upise u registar poslovnih subjekata propisane su Taksenim tarifama u prilogu

   Zakona o sudskim taksama, glava V-UPIS U SUDSKI REGISTAR, Tarifni broj 20. i 21.

  Sudska taksa se uplaćuje na:

  Žiro račun broj: 5620990000055687
  Primalac: Budžet RS
  Vrsta prihoda: 722211
  Opština: 074
  Budžetska organizacija: 1090001

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1