• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  Ovjere i prepisi

  23.03.2018.

  Ovjeravanje u sudu vrši se u vidu ovjera fotokopija rješenja o upisu u sudski registar (aktivno stanje), za potrebe obrade notarske isprave ili za potrebe banaka.

  Prepisi i ovjeravanje prepisa odluka ovog suda odvija se samo u posebnim slučajevima, npr. ako je stranka izgubila primjerak odluke u izvornom obliku, a koju joj je nadležni sud već ranije dostavio.

  Za podnesak kojim se traži ovjera prepisa, plaća se taksa u iznosu od 10,00 KM (tarifni broj 12 Zakona o sudskim taksama).

  Za ovjeru prepisa plaća se taksa-za prvi polutabak 10,00 KM, a za svaki slijedeći polutabak iznos od 5,00 KM (pod polutabakom se podrazumijeva list hartije od dvije strane formata A4. Početi polutabak računa se kao cijeli)

  Za pismeni podnesak za razmatranje završenih sudskih spisa plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM (tarifni broj 26 Zakona o sudskim taksama).

  Za pismeni ili usmeni zahtjeva da se izvrši prepisivanje sudskog akta plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM (tarifni broj 27 Zakona o sudskim taksama).

  Za prepisivanje sudskih akata,kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke plaća se od svake počete stranice originala taksa u iznosu od po 5,00 KM


   

  356 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1